Joke: I named my horse Mayo | TikTok video


Joke: I named my horse Mayo.

, ,